เงื่อนไขและข้อตกลง


สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย

(Open Government License Thailand)

      ผู้ประสงค์ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ภายใต้การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

      ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลของผู้อนุญาตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้สิทธิ (Non Exclusive License) ของข้อมูลดังกล่าวได้ ภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต โดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จำกัดเวลาในการใช้ข้อมูล ไม่ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิ

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อเสรีภาพในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ้น

สิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ข้อมูล

 1. คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย และส่งข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และ
 2. ปรับใช้ข้อมูล โดยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และ
 3. ใช้ประโยชน์ของข้อมูล ซึ่งรวมถึง การรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่นๆ หรือการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้ข้อมูล ในเชิงสาธารณะประโยชน์ หรือในเชิงพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

      ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงผู้อนุญาต โดยใส่ข้อความเฉพาะของผู้ให้บริการข้อมูลที่ระบุถึงผู้อนุญาต พร้อมทั้งสร้างช่องทางเชื่อมโยงถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงผู้อนุญาต หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวมข้อมูลมาจากผู้อนุญาตที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้

“สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) จาก “open-d.openservice.in.th””

โดยข้อกำหนดการอ้างอิงถึงผู้อนุญาต ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยอัตโนมัติ

ข้อยกเว้น

การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาข้อมูล และ
 2. ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่โดยผู้ให้บริการข้อมูล หรือด้วยความยินยอมของผู้ให้บริการข้อมูล หรือ ข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ให้เข้าถึงภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือภายใต้กฎหมายอื่นใด และ
 3. โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูล และตราแผ่นดิน ยกเว้น กรณีที่โลโก้และตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล และ
 4. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร และ
 5. สิทธิของบุคคลอื่น องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต และ
 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ และ
 7. เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ฯลฯ

ไม่รับรอง

      การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภายใต้สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึง สถานะอย่างเป็นทางการใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้รับข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลรับรองผู้ใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด

ไม่รับประกัน

      ข้อมูลที่ผู้ให้บริการข้อมูลอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบตามที่เป็น โดยผู้ให้บริการข้อมูลไม่ได้ให้การรับรองในข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทน หรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายใด

ผู้ให้บริการข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด และความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ตลอดจน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล

ผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือการยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th” หรือ ยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไป ไม่ว่ากรณีใดและเมื่อใด โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ แก่ ผู้ให้บริการข้อมูล

กฎหมายที่ใช้บังคับ

      การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลแบบเปิดภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีของศาลไทย

คำนิยามศัพท์

   สัญญาอนุญาต หมายถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย (Open Government License - Thailand) ซึ่งวางข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำบางประการที่ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องยอมรับก่อนการเข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th”

   ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของผู้อนุญาต ซึ่งได้แก่ ผลงาน เนื้อหา Source code และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางวรรณกรรมและทางศิลปะกรรม ฯลฯ และเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือบันทึกที่ถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

   ผู้ให้บริการข้อมูล หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานใด ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล

   ผู้อนุญาต หมายถึง องค์กร หรือหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิ ผู้มีสิทธิ์ ในข้อมูล และ อนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

   ผู้ใช้ข้อมูล หมายถึง บุคคลทุกคน รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตามที่เข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “open-d.openservice.in.th” และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

   การใช้ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551