Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคเหนือ, mculture, anurak

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคใต้

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคใต้

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออก

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคตะวันออก, anurak, mculture

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: ป่าไม้

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคกลาง

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคกลาง

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2539 - 2556

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: รายได้, สถิติ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่