Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โปรแกรมฉายและยอดผู้เข้าชมของหอภาพยนตร์

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: ภาพยนตร์ไทย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคใต้

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคใต้

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคเหนือ, mculture, anurak

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคเหนือ

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคเหนือ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคกลาง, mculture, anurak

คมนาคม และโลจิสติกส์

Thailand Location Table (English)

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: road, thailand

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่