Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โปรแกรมฉายและยอดผู้เข้าชมของหอภาพยนตร์

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: ภาพยนตร์ไทย

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2539 - 2556

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: หนี้สิน, สถิติ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคใต้

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคใต้, anurak, mculture

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2556

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: รายจ่าย, สถิติ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่